RODO

Polityka Prywatności

 Szanowni Państwo!

 Od 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez instytucje oraz firmy prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych, które przetwarzamy, jest Fundacja „RÓŻA MIŁOŚCI ŚWIĘTEJ RITY” z siedzibą w Obrzycku, ul. Kopernika 2/6, 64-520 Obrzycko.

Skontaktować z nami mogą się Państwo pisząc na adres fundacja-rmsr@tlen.pl lub dzwoniąc pod numer  500 688 939.

Prezes Zarządu, który jest równocześnie Dyrektorem Domu reprezentuje Fundację „RÓŻA MIŁOŚCI ŚWIĘTEJ RITY” w sprawach związanych z działalnością Domu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego „DALFAS” i odpowiada za należyte realizowanie obowiązków należących do Administratora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Domu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego „DALFAS” w Annogórze  (Annogóra 10, 64-520 Obrzycko).

Dane osobowe przetwarzamy w usystematyzowanych zbiorach, które definiujemy przez cel ich przetwarzania. Dane te przetwarzamy za każdym razem w zakresie niezbędnym dla realizacji ustalonego celu. Cele przetwarzania danych wynikają z zapisów Statutu Fundacji „RÓŻA MIŁOŚCI ŚWIĘTEJ RITY” oraz obowiązujących w Domu Pielęgnacyjno – Opiekuńczym „DALFAS” regulaminów. O celach przetwarzania danych osobowych informujemy zawsze przed zebraniem tych danych lub w chwili ich zbierania.

Możliwe cele przetwarzania danych

 Dane osobowe przetwarzamy m.in. w następujących celach:

 a)    zawarcia i wykonania umowy – w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 b)   związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

 c)    ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 d)   archiwalnych – w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 f)    ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 Informujemy przy tym, że Dom Pielęgnacyjno – Opiekuńczy „DALFAS” w Annogórze,  prowadzi i przechowuje dokumentację medyczną, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. opis przebiegu procesu leczenia i diagnostyki.

Pragnąc na bieżąco informować Państwa Bliskich o ważnych wydarzeniach mających miejsce w Domu realizujemy także cel:

 g)   relacjonowania bieżącej pracy Domu na stronie https//:fundacja-rmsr.pl oraz stronie w serwisie Facebook (tylko, jeśli wyrażą Państwo na to pisemną zgodę – podstawą prawną przetwarzania tych danych będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 Zasady przetwarzania danych osobowych

 Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw osób, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

 a)    przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,

 b)   zbierane dla zgodnych z prawem celów, o których informujemy w trakcie zbierania tych danych,

 c)    nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami podanymi w obowiązku informacyjnym,

 d)   prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

 e)    merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

 f)     odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,

Odbiorcy danych

 Administrator danych osobowych zastrzega, iż może powierzyć przetwarzanie danych osobowych osób, których danymi administruje, innym podmiotom na podstawie zawartych z nimi umów powierzenia, w celu realizacji przez nie zadań związanych z obsługą księgową lub hostingową Administratora, dostarczaniem przesyłek i wypełnianiem innych zadań związanych z bieżącą działalnością Domu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego „DALFAS” w Annogórze.

 Odbiorcami danych mogą być także – w uzasadnionych konkretnymi przepisami przypadkach – instytucje uprawnione do tego na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dane udostępnić możemy m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.

 Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

 Przekazywanie danych do krajów trzecich

Fundacja „RÓŻA MIŁOŚCI ŚWIĘTEJ RITY” zasadniczo nie przekazuje danych osobowych do krajów trzecich. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umieszczamy na naszej stronie w portalu społecznościowym Facebook lub Youtube relacje z organizowanych przez nas wydarzeń, także tych związanych z działalnością Domu.

 a)   W związku z transferem tych danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacji, tzn. Facebook, Google, informujemy, że spółki przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskały niezbędny certyfikat.

 b)   Ponadto wykorzystanie wizerunku odbywa się zawsze w oparciu o podpisaną przez Państwa zgodę, którą w dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem).

Czas przetwarzania danych

 Dane osobowe przetwarzane są przez czas zależny od podstawy prawnej i celu przetwarzania. O tym, jak długo będziemy przetwarzać poszczególne dane, informujemy zawsze przed zebraniem danych osobowych lub w trakcie tego procesu.

Przykładowe okresy przechowywania danych osobowych:

 a)    Dane osobowe pracowników przetwarzane będą zgodnie z terminami określonymi przez odpowiednie zapisy Kodeksu Pracy.

 b)   Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie tych danych, będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

 c)    Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązujących przepisów prawa (np. w celu wystawienia faktury) będą przetwarzane w terminie wymaganym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego .

 d)   Dane osobowe związane ze świadczeniem usług, w tym sprzedaży, będą przechowywane do czasu możliwego dochodzenia roszczeń od nas lub przez nas, tj. zgodnie z powszechnie obowiązującymi terminami przedawnienia roszczeń.

 e)     Dane osobowe przetwarzane w związku z działaniami marketingowymi, będą przetwarzane do czasu otrzymania sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.

 f)      Dane osobowe przetwarzane przy użyciu plików cookies i podobnych technologii, będą przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 g)  Dane medyczne przechowywane w Domu Pielęgnacyjno – Opiekuńczym „DALFAS” – przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. (Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający Państwa identyfikację lub wydana Państwu lub osobie przez Państwa upoważnionej);

Prawo dostępu do danych

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz dodatkowych informacji (m, in. cele, kategorie, odbiorcy, retencja, uprawnienia, źródło). Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną.

 Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma ona prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 Prawo do bycia zapomnianym

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 a)    cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy przetwarzania,

 b)   wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania,

 c)    dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

 d)   dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,

 e)    dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 a)    osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

 b)   przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

 c)    nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 d)   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 Prawo do sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes administratora), w tym profilowania. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Także jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w celach marketingowych), danych

Prawo do kontroli danych

Podmiotom danych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorach danych Fundacji „RÓŻA MIŁOŚCI ŚWIĘTEJ RITY”. Jest to zwłaszcza prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Osobie, której dane przetwarzamy, przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.