STATUT

STATUT FUNDACJI

„RÓŻA MIŁOŚCI ŚWIĘTEJ RITY”

 

Postanowienia ogólne

 

 • 1

 

Fundacja pod nazwą: „RÓŻA MIŁOŚCI ŚWIĘTEJ RITY”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez: osobę fizyczną pana Waldemara Bączkowskiego, PESEL 77120107438,  imiona rodziców: Marian i Halina, zwanego dalej „Fundatorem”, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Ewę Ludwiczak-Winter w Kancelarii Notarialnej w Szamotułach przy ulicy Plac Sienkiewicza, w dniu pierwszego września dwa tysiące siedemnastego (1.IX.2017) roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 

 

Siedzibą Fundacji jest miasto Obrzycko (województwo wielkopolskie).

 

 

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym
  w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Polski.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

 

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

 

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Fundacja jest organizacją pozarządową.
 3. Fundacja jest apolityczna.

 

 • 6

 

 1. Fundacja prowadzi działania społeczne mając na względzie niesienie pomocy potrzebującym.
 2. Cele Fundacji mieszczą się w sferze działań publicznych, obejmując:
 3. pomoc społeczną, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji;
 4. działalność charytatywną;
 5. naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
 6. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 7. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 8. promocję i organizację wolontariatu;
 9. wspieranie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i artystycznym;
 10. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych;
 11. prowadzenie działalności w zakresie materialnego i niematerialnego  wspierania działań społecznie użytecznych;
 12. propagowanie postaw filantropijnych, obywatelskich i prospołecznych;
 13. niesienie pomocy finansowej, rzeczowej i edukacyjnej osobom potrzebującym i wykluczonym społecznie.

 

 1. Fundacja może:
 2. tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą;
 3. ustanawiać medale honorowe i odznaki, w zakresie nie stojącym w sprzeczności z obowiązującymi przepisami, oraz dyplomy, certyfikaty i zaświadczenia, i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

 • 7

 

 1. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji oraz pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 

Cele i zasady działania Fundacji.

 

 • 8

 

Celami Fundacji są:

 1. Stwarzanie i zapewnianie warunków do propagowanie wiedzy o charakterze teologicznym, kulturowym i cywilizacyjnym;
 2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz wyrównywania szans społecznych tych rodzin i osób;
 3. Wspieranie działań społecznych w różnych dziedzinach życia dla rozwoju postaw patriotycznych i prospołecznych, oraz szerzenie wiedzy religijnej;
 4. Inicjowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju intelektualnego i kulturalnego dzieci i młodzieży;
 5. Popularyzacja i wspieranie pozytywnych wzorców rodzinnych;
 6. Umacnianie i promowanie postaw nastawionych na aktywność kulturalną społeczeństwa;
 7. Podtrzymywanie tradycji patriotycznych i religijnych, pielęgnowanie polskości, świadomości narodowej;
 8. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, oraz rozwijanie kontaktów pomiędzy społecznościami lokalnymi;
 9. Działanie na rzecz innych organizacji czy podmiotów, których celem statutowym jest działalność: naukowa, oświatowa, kulturalna, wydawnicza, społeczna, sportowa, rekreacyjna i prozdrowotna;
 10. Wspieranie charytatywnych inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze oświatowym, kulturalnym, religijnym i artystycznym;
 11. Współdziałanie ze związkami wyznaniowymi w działaniach zgodnych z celami Fundacji;
 12. Tworzenie specjalistycznych programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży, wolontariuszy, oraz osób zainteresowanych podniesieniem swej wiedzy specjalistycznej;
 13. Prowadzenie działań mających na celu promocję profilaktyki zdrowotnej;
 14. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz nieuleczalnie i przewlekle chorych a także starszych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
 15. Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom;

  

 • 9

 

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. Organizowanie i finansowanie akcji społecznych, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów, festiwali,  pokazów, szkoleń, pikników, zjazdów, a także rekolekcji, spotkań i wyjazdów formacyjnych, pielgrzymek oraz innych form przekazywania wiedzy;
 2. Organizowanie i finansowanie wystaw i przedstawień teatralnych oraz podejmowanie innych przedsięwzięć wspierających rozwój wrażliwości chrześcijańskiej;
 3. Działalność edukacyjną;
 4. Organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży z rodzin najbiedniejszych;
 5. Samodzielne prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej oraz wspieranie potrzebujących;
 6. Opiekę nad ubogimi, wdowami, sierotami;
 7. Działalność misyjną;
 8. Działania kulturalne i ewangelizacyjne (w tym koncerty, ewangelizacje miejskie, uliczne), i inne które można klasyfikować jako działalność społecznie użyteczną;
 9. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 10. Wspieranie i rozwijanie różnych form duszpasterstwa;
 11. Współpracę (krajową i zagraniczną) z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi, naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi, instytucjami państwowymi i związkami wyznaniowymi w zakresie objętym celami Fundacji;
 12. Rozwijanie różnych form działalności kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem mediów: wydawnictw i prasy katolickiej, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych, Internetu, oraz innych środków audiowizualnych;
 13. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów działania Fundacji;
 14. Przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym. Opisane wyżej świadczenia finansowe nie mogą stanowić wynagrodzenia dla osób je otrzymujących;
 15. Współorganizowanie i finansowanie placówek oświatowych i opiekuńczych;
 16. Upowszechnianie idei wolontariatu;
 17. Organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu poprawę funkcjonowania instytucji publicznych, zmianę świadomości oraz kształtowanie postaw obywatelskich, filantropijnych, patriotycznych;
 18. Aktywizowanie ludzi do działań prospołecznych na rzecz swojego środowiska;
 19. Organizowanie zbiorek pieniężnych i rzeczowych;
 20. zorganizowanie domu całodobowej opieki dla osób niepełnosprawnych, chorych, starszych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
 1. Cele, których realizacja wymaga uzyskania niezbędnych zezwoleń lub koncesji, będą realizowane dopiero po ich uzyskaniu,
 2. Określone wyżej cele Fundacji, jak również sposoby ich realizacji, mogą być zmienione poprzez zmianę niniejszego statutu.

 

 • 10

 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

 

Majątek i dochody Fundacji.

 

 • 11

 

Majątek początkowy Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1.000 PLN (słownie:  jeden tysiąc złotych) wniesiony przez Fundatora.

 

 • 12

 

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji.

 

 • 13

 

Przychody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków i zapisów i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
 2. subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych oraz grantów;
 3. zbiórek i imprez publicznych;
 4. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych;
 5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;
 6. dochodów z dobrowolnych świadczeń Fundatora;
 7. nieruchomości i ruchomości nabytych przez Fundację;
 8. nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd;
 9. majątku własnego Fundacji;
 10. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej;
 11. innych przychodów;

 

 • 14

 

Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Jednakże postanowienie ofiarodawców nie może być sprzeczne z celami statutowymi Fundacji.

 

 • 15

 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa ewentualne długi spadkowe.

 

Władze Fundacji.

 

 • 16

 

 1. Organami Fundacji są:
 1. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”
 3. Członkowie Rady oraz Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak otrzymać w uzasadnionych przypadkach zwrot poniesionych i udokumentowanych wydatków, związanych z tą działalnością.
 4. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

 

 • 17

 

 1. Rada jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji;
 2. Rada składa się z jednego do pięciu członków;
 3. W skład Rady z mocy statutu wchodzi Fundator. Fundator może powołać do Rady swojego Pełnomocnika.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Przewodniczący Rady;
 5. Pierwszym Przewodniczącym Rady jest Fundator, a w przypadku jego ustąpienia lub śmierci, wyznaczona przez niego osoba fizyczna. W przypadku, gdy Fundator nie wyznaczy następcy Rada wybiera ze swojego grona nowego Przewodniczącego Rady.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkowstwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkowstwa w Radzie.
 7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady;
 8. Przewodniczący Rady Fundacji reprezentuje ją na zewnątrz.

 

 • 18

 

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Spotkania Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek innego członka Rady Fundacji lub na wniosek Zarządu;
 3. Wszyscy członkowie Rady muszą być powiadomieni o spotkaniu. Członkowie Rady będą powiadamiani o spotkaniu za pomocą wiadomości SMS;
 4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał przyjętych zwykłą większością głosów. W przypadku gdy ilość głosów ZA jest równa ilości głosów PRZECIW, decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 5. Do prawidłowości uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu członków Rady.

 

 • 19

 

Do zadań Rady należy kontrola i nadzór nad działalnością Fundacji:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu;
 2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu;
 3. Kontrolowanie działalności Zarządu Fundacji;
 4. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
 5. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji;
 6. Zmiana statutu Fundacji;
 7. Współorganizowanie środków finansowych niezbędnych do realizacji celów statutowych Fundacji;
 8. Zakup i sprzedaż nieruchomości;
 9. Decyzje finansowe przekraczające jednorazowo kwotę 15.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
 10. Stworzenie pododdziału Fundacji lub filii;
 11. Podjęcie decyzji o zaciągnięciu pożyczki/kredytu;
 12. Przyjęcie darowizny i/lub spadku które pociągają za sobą jakiekolwiek długi spadkowe lub zobowiązania długoterminowe;
 13. Nadzór nad działalnością gospodarczą Fundacji;
 14. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia;
 15. Wyznaczenie kwoty, z majątku Fundacji, przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 • 20

 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 2. Dokonywania rewizji majątku i kontroli finansowej Fundacji.

 

 • 21

 

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do pięciu członków powoływanych przez Radę Fundacji;
 2. Prezesa i członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator.
 3. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu powoływany przez Radę Fundacji;
 4. Zarząd lub każdy z jego członków może być odwołany w każdym czasie przez Radę Fundacji.
 5. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu, w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. Z posiedzeń sporządza się protokół podpisany przez członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.
 6. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Członkowie Zarządu będą powiadamiani o terminie posiedzeń za pomocą wiadomości SMS;
 7. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów. W przypadku gdy ilość głosów ZA jest równa ilości głosów PRZECIW, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 8. Do prawidłowości uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu członków Zarządu.

 

 • 22

 

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych oraz do podpisywania w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.

 

 • 23

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu oprócz kierowania bieżącą działalnością Fundacji należy
  w szczególności:
 1. bieżące zarządzanie majątkiem Fundacji;
 2. wyznaczanie i realizacja głównych kierunków działania Fundacji w ramach planów zatwierdzonych przez Radę Fundacji
 3. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
 4. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;
 5. uchwalanie regulaminów;
 6. przedkładanie do końca 6 miesiąca nowego roku obrotowego Radzie Fundacji rocznych sprawozdań z działalności Fundacji za rok poprzedni; przyjmuje się, że rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym;
 7. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Rady Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia;
 8. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie pracowników Fundacji.

 

Działalność gospodarcza

 

 • 24

 

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:
 3. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską   (87.10.Z)
 4. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób    niepełnosprawnych (87.30.Z)
 5. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z)
 6. Osobą odpowiedzialną za kierowanie prowadzoną działalnością gospodarczą jest Prezes Zarządu.
 7. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację z działalności gospodarczej jest przeznaczana na działalność statutową.

 

 • 25

 

 1. Do prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może zatrudniać członków Rady i członków Zarządu, którzy mogą pobierać wynagrodzenie lub wykonywać pracę bez wynagrodzenia.
 2. Wynagrodzenie członków Rady określa uchwała Zarządu Fundacji.
 3. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Rady Fundacji.
 4. Umowy o pracę z członkami Rady oraz pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu.
 5. Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje Przewodniczący Rady

 

 

 

 

 

Likwidacja Fundacji.

 

 • 26

 

Fundacja może ulec likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona;

 

 • 27

 

 1. Likwidacja Fundacji wymaga Uchwały Rady Fundacji.
 2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba(y) powołana(e) przez Radę Fundacji.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbieżne z celami Fundacji określonymi w statucie. Rada Fundacji podejmując uchwałę o likwidacji wskaże konkretne cele na jaki majątek zostanie przeznaczony.

 

Postanowienia końcowe

 

 • 28

 

Zmiana statutu Fundacji, a w tym i jej celów wymaga uchwały Rady Fundacji.

 

 • 29

 

 1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.
 3. Połączenie Fundacji z inną fundacją wymaga uchwały Rady Fundacji.

 

 • 30

 

 1. Statut został uchwalony przez Fundatora dnia pierwszego września dwa tysiące siedemnastego (1.IX.2017) roku.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Statut został zmieniony Uchwałą nr 1/2019 Rady Fundacji dnia dwudziestego drugiego lutego dwa tysiące dziewiętnastego (22 II 2019) roku.